Combooster aktivointiliuos

Biokasvu oy on julkaissut uuden patentoidun Combooster Aktivointiliuoksen, jonka avulla orgaanisten lannoitteiden ravinteita voidaan hyödyntää paljon tehokkaammin! Combooster Aktivointiliuos on loistava lisä lannoitukseen, kun orgaanisista lannoitteista halutaan ottaa kaikki teho irti. Combooster aktivointiliuoksen avulla esimerkiksi erilaisten lantajakeiden lannoitustehoa voidaan parantaa merkittävästi!

 

Combooster Aktivointiliuos soveltuu käytettäväksi myös luomuviljelyssä, sillä tuote on myös luomuhyväksytty. Tutustu tuoteselosteisiin ja ota yhteyttä!

Hiilen kierto maassa pähkinänkuoressa

 

Maan pieneliöstö hyödyntää kuollutta biohajoavaa ainesta ravintonaan ja tuottaa maahan humusta luonnollisissa olosuhteissa

 

 toimintaan tarvitaan energiaa ja ravinteita, jotka saadaan hajoavasta aineksesta ja maasta

 

kun maassa on sekä tuoretta, että pidemmälle maatunutta ainesta, molempia hyödynnetään niin kauan kuin energiaa ja ravinteita on saatavilla

 

viljelymaan orgaanisesta aineksesta on pieneliöstöä n. 5 %, kariketta ja aktiivista humusta 40-45 % ja stabiilia humusta 50-55 %

 

käytännössä hajotustyön tekevät maan viljelyhistoriaan sopeutuneet mikrobit (bakteeri- ja sienipopulaatiot) siten, että nopeat bakteerit hyödyntävät tehokkaasti runsasravinteisen biohajoavan aineksen ja hitaat sienirihmastot pilkkovat pääasiassa selluloosapohjaista polymeeriainesta

 

maamikrobeista keskimäärin <2% on aktiivisia, 40% potentiaalisesti aktiivisia (aktivoitumisaika 4-12 tuntia) ja 56% lepotilaisia (aktivoitumisaika 12-36 tuntia)

Nykytila

 

Maahan lisätään helppoliukoisia ravinteita (tärkein typpi) yli viljelykasvien todellisen tarpeen, koska maasta luontaisesti vapautuvaa typpeä ei oteta huomioon riittävässä määrin. Lannoituksessa annetusta liukoisesta typestä tyypillisesti satoon päätyy nykykäytännöissä vain 50 – 70 %.

Lisätty liukoinen typpi on helpoiten bakteerienkin käytössä. Ylimääräinen, ei kasvien käyttöön päätyvä liukoinen typpi toimii myös bakteerien ensisijaisena ravinnelähteenä, jolloin bakteerien on otettava kasvuun tarvittava hiili humuksesta. Humusta hajoaa ja osa hiilestä päätyy ilmakehään bakteerien aineenvaihdunnan myötä.

Combooster-mallissa

 

o Liukoista typpeä annetaan kylvön yhteydessä rajoitettu määrä starttityppenä esim. viljan orastumisvaiheen ravinteiden välittömän saannin varmistamiseksi, sekä maamikrobien aktivoimiseksi (rajoitettu liukoisen typen määrä) yhdessä energialähteenä toimivan helpon hiilen (pC) ja aminohappojen kanssa (Combooster).

o Pääosa lannoituksesta annetaan orgaaniseen ainekseen sitoutuneina perinteisen näkemyksen mukaan hidasliukoisina ravinteina ( ei vesiliukoisia), jolloin huuhtoutumisriski minimoituu

o Ravinteiden laskenta viljelykasvin tarpeisiin suoritetaan perinteisestä poiketen esimerkiksi kokonaistypen (Ntot) kautta niin, että viljelykasvin satovaatimustason mukaiset ravinnetarpeet täyttyvät

o Kylvön yhteydessä annetut ravinne- ja energiapanokset aktivoivat maan mikrobikannan lähes välittömään toimintaan, jolloin maahan lisättyjen ja maassa jo olevien orgaanisten ravinteiden hajotustyö alkaa tehokkaasti

o Orgaanisen aineen (lanta tms.) sisältämästä kokonaistypestä saadaan hyödynnettyä kasvukauden aikana kasvien käyttöön noin 75% (bakteereille n. 25 %) samanaikaisesti, kun maahan syntyy uutta humusta ja hiiltä sitoutuu maahan, kun ravinteiden tarvelaskennassa huomioidaan orgaanisen aineksen ravinnepotentiaali ja viljelymaan yleinen kasvukunto (erityisesti multavuusaste), niin oikealla ravinteiden ( erit. typen) ja Comboosterin annostelulla typen hyväksikäyttöaste saadaan nousemaan nykytasostaan aina 100 %:iin tai haluttaessa jopa sen yli, jolloin ylimääräistä liukoista typpeä ei jää maahan hiiltä hajottamaan

Combooster Aktivointiliuos

Vesiliukoinen

 

Kasvibiostimulantti (ei mikrobipohjainen biostimulanntti), joka soveltuu myös luomutuotantoon

 

Raaka-aineet

 

1) Sokereita seoksina (Melassit ja vinassit), jotka sisältävät luonnostaan pää- ja hivenravinteita, sekä luontaisia aminohappoja
2) säilöntäaine; muurahais-, propionihapposeos (4,3 kg/1000l )
pH 4 – 4,5
sisältää luontaisia hivenravinteita
tilavuuspaino n.1,15 kg/l

 

Kuiva-ainepitoisuus 31 %

Pääravinteet kuiva-aineessa

 

Typpi N 4 %
Kalium K 9 %
Orgaaninen hiili C 43 %

 

Haitallisten metallien pitoisuudet alittavat EU lainsäädännön ja Suomen maa- ja metsätalousministeriönasettamat enimmäisrajat.

 

Tuotteen ominaisuuksissa voi esiintyä eloperäiselle tuotteelle tyypillistä vaihtelua verrattuna selosteessa ilmoitettuihin ominaisuuksiin.

 

Tuotteen kuvaus

 

Combooster Aktivointiliuos sisältää hiilen ja typen lähteitä, jotka aktivoivat osan luontaisista maabakteereista toimimaan kasvukauden alusta alkaen, kun liukoisen typen määrää rajoitetaan (alle 100 kg/ha) Comboosteria käytettäessä. Näin lannoituksen (lannan tai muun orgaanisen ravinnelähteen) orgaanisen typen hyödyntäminen alkaa heti.

 

Tuotteen vaikutukset

 

Combooster Aktivointiliuos lisää nurmien ja viljojen sadontuottoa tehostamalla typenottoa erityisesti lietelannoista ja muista orgaanista typpeä sisältävistä ravinnelähteistä lohkon luontaisten maamikrobien avustamana. Mikrobien optimaalinen toiminta käynnistyy, kun ensimmäisessä lannoituksessa annetaan tavanomaista pienempi määrä liukoista typpeä ja samassa yhteydessä Combooster -aktivointiliuosta. Mikrobit muokkaavat lannoituksen orgaanista typpeä heti kasvukauden alussa kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Tarvittaessa täydennystyppilannoitusta voidaan antaa myöhemmin kasvukauden aikana. Typen hyväksikäyttöaste kasvaa ja humussynteesi aktivoituu. Lohkon hiilitase säilyy positiivisena, kun orgaaninen typpi on hyödynnetty jo kasvukauden alkupuoliskolla, eikä ylijäämätyppi ole aiheuttamassa tavanomaista, kasvukauden jälkeistä hiiltä hajottavaa priming -efektiä ja näin usein myös päästöjä vesistöihin. Maan viljavuus paranee.

 

Comboosterin koetoiminnassa typen määrää on laskettu noin 70 %:iin perinteisestä, kun lantaa on käytettävissä siten, että kokonaistyppi (liukoinen + orgaaninen) saadaan satovaatimuksen edellyttämälle tasolle. Orgaaninen typpi huomioidaan nyt siis kokonaan kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Tällöin typen hyväksikäyttöaste on noussut 85-110 %:iin, kun se perinteisessä viljelyssä jää 50 – 70 % välille.

 

Käyttötavat ja suositukset

 

Combooster aktivointiliuosta levitetään kevätlannoituksen yhteydessä 40-100 kg/ha maalajista ja multavuudesta riippuen sekoittamalla sitä lietteen tms. orgaanista typpeä sisältävän lannoiteaineen joukkoon lietevaunuun tai lietesäiliöön (max. 24 tuntia ennen levitystä), tai ruiskuttamalla (lannoitesuutin) se vedellä laimennettuna maahan ennen tai jälkeen lietelannan tms. levityksen. Ruiskutus kannattaa tehdä viimeistään 2 viikon kuluessa lannoituksesta.

 

Annostelu multavuuden mukaan:

Orgaanisen aineksen %-osuus

 

0-3

3-6

6-12

12-20

Multavuusluokka

 

vähämultainen

multava

runsasmultainen

erittäin runsasmultainen

Lyhenne

 

vm

m

rm

erm

Annos kg/ha

 

100

80

60

40

Annos l/ha

 

87

70

52

35

Käytettäessä lietelantaa 20-30 t/ha niin kokonaistypen määrä rajoitetaan noin 70 %:iin perinteisestä ja liukoisen typen kokonaismäärä n. 70 %:iin kokonaistypestä (N liuk. min. 60 kg/ha).
Liian korkea liukoisen typen määrä estää maan mikrobiston aktivoitumisen.

Lisätyppilannoitus voidaan antaa normaalisti tarpeen mukaan.

 

Varastointi

Combooster Aktivointiliuos varastoidaan suojassa pakkaselta, lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.